Høringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Detaljregulering for "Carsten Ankers veg, gbnr.117/41 m.fl."

På vegne av Seierhus AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§  12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for «Carsten Ankers veg, gbnr 117/41 m.fl.». Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. §17-4.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Øvre Romerike Prosjektering AS, v/Anne Larsson Hovind, tlf.: 976 83 790 eller e-post: alh@orp.no

Innspill til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 08.08.2018 til: alh@orp.no , evt. Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim.

Det bes om at kopi sendes til:  postmottak@eidsvoll.kommune.no, evt. i brev til Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL.

Vi oppfordrer til å skille mellom merknader som gjelder reguleringsarbeidet, og merknader til utbyggingsavtalen.

Her kan du lese hele varslingsbrevet og her kan du lese planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet 

Detaljregulering for "Fuglerudjordet", gbnr. 94/581, 199, 45 m.fl.

På vegne av E & H Eiendom AS varsles det av Øvre Romerike Prosjektering AS i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Fuglerudjordet gnr/bnr 94/581 m. fl. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Øvre Romerike Prosjektering AS, v/ Aksel Askeland, tlf. 901 25 716 eller epost: aa@orp.no

Innspill til varsel om oppstart og utbyggingsavtale sendes innen 02.07.2018 til: aa@orp.no evt. til Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb. 26, 2051 Jessheim

Det bes om at kopi sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no, evt i brev til Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll

Vedlegg:

Oppstartsvarsel.pdf

Planområde.pdf

Oppstartsmøte - referat 11.01.17.pdf

Detaljregulering for Nebbenes nordgående, gbnr. 97/97 m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved oppstart av Planid 023731100 - Detaljregulering for gbnr. 97/97 m.fl. – Nebbenes nordgående.

Planområdet omfatter deler av gbnr. 97/97, 97/116, 110/15 og 110/16. Området er på ca. 12 daa og benyttes i dag til parkeringsplass og til å betjene Shells CRT-stasjon. Shell CRT skal opprettholdes.
Planarbeidet utføres på vegne av Food Folk Norge AS. Hensikten er å tilrettelegge for en McDonaldsrestaurant og ca. 45 parkeringsplasser. Trafikkavvikling og trafikksikkerhet er forhold som blant annet skal belyses i planarbeidet. Reguleringsplanen vil delvis erstatte eldre reguleringsplan og bebyggelsesplan for vegserviceanlegg. Området er avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Tiltaket utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes til:

Linje Arkitektur AS, Møllergata 12, 0179 Oslo
E-post: bh@linjeark.no
Frist for innspill er 3.7.2018.

Vedlegg:

Møtereferat.pdf

Foreslått planavgrensning.pdf

Høringer

 

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Plan ID 023729300 - Detaljreguleringsplan for Mo gård - gbnr. 92/231, 227 m.fl.

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 20.03.18 saksnr. 16/3539 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Eidsvoll kommunestyre «detaljreguleringsplan for Gbnr. 92/231, 227, 161 og 167 - Mo Gård ». Plankart og reguleringsbestemmelser er datert 7.2.2017, sist revidert 26.02.2018.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging. Planområdet ligger ca. 1 km nordvest for Dal stasjon og grenser til fv. 501 Trondheimsvegen mot sørvest og Hjeramoen i sørøst. Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr.: 92/161, 231, 227 og 167, - samlet areal er på ca. 13 daa. Det legges til rette for lavblokkbebyggelse (flatt tak) med tilhørende grøntområder, uteoppholdsareal og infrastruktur. Boligkonseptet innebærer tilførsel av 88 boenheter.

Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 40 % BYA 

Maksimal gesimshøyde 7,5 meter.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er 22.05.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 26.04.2018.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg, sluttbehandling.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Illustrasjoner.PDF

Merknader til offentlig ettersyn.PDF

ROS analyse.PDF

Støyvurdering.PDF

Protokoll, vedtak.PDF

Naboliste.PDF

 

PlanID 023729800 - Detaljreguleringsplan for gbnr. 18/155 m.fl.- Finnkolltoppen

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 12.06.2018 saksnr. 50/18 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 18/155 m.fl – Finnkolltoppen. Plankart er datert 12.4.2018 og reguleringsbestemmelser er datert 18.4.2018.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse på gbnr. 18/155, 156, 159 og 160, med tilhørende adkomst og infrastruktur. I dagens situasjon er det etablert en tursti gjennom gbnr. 18/155 og 18/156. Turstien er planlagt flyttet slik at den ikke kommer i konflikt med ny bebyggelse.

Detaljreguleringen legger ikke opp til et spesifikt prosjekt, men legger til rette for videre salg og utvikling av eiendommene.

Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 25 % BYA.

For bebyggelse med pulttak eller flatt tak er høyeste tillatte gesims/møne 9,5 m. For bebyggelse med saltak er høyeste tillatte mønehøyde 9,5 m, gesimshøyde skal ikke være høyere enn 7,5 m.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er 11.07.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 19.06.2018.

Plandokumenter:

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Risiko_og sårbarhetsanalyse.pdf

Sjekkliste naturmangfoldsloven.pdf

Protokoll vedtak.pdf

 

Utbyggingsavtale for Trolldalen, gbnr. 13/23 m.fl. 

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 12.06.2018 saksnr. 46/18 og fattet følgende vedtak:

Utbyggingsavtale for Trolldalen, datert 17.04.2018 og undertegnet av GT Trolldalen AS, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Hensikten med utbyggingsavtalen er å regulere utbyggingstakt, økonomi og plikter mellom utbygger og kommunen i forbindelse med utbyggingen. Utbygging av eiendommene skal skje i henhold til forutsetninger gitt i den vedtatte reguleringsplanen for Trolldalen, gnr. 13, bnr.23 m.fl - Plan ID 023703900. Avtalt utbyggingstakt for området gjelder ca. 58 boligtomter og ca. 44 leiligheter i perioden 2018-2023. Som sikkerhet for ferdigstillelse av de anleggene som kommunen skal overta forplikter utbygger seg overfor kommunen å utstede en påkravsgaranti pålydende 960.000.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages. 

Dokumenter:

Saksfremlegg

Protokoll vedtak

Utbyggingsavtale

Reguleringskart

Utbyggingsavtale for Granhaugåsen gbnr. 128/76, 77 m.fl.

 

Forslaget til utbyggingsavtale, med saksnummer 33/18, ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre i møte den 15.05.2018.

Hensikten med utbyggingsavtalen er å regulere utbyggingstakt, økonomi og plikter mellom utbygger og kommunen i forbindelse med utbyggingen. Utbygging av eiendommene skal skje i henhold til forutsetninger gitt i den vedtatte reguleringsplanen for «Detaljreguleringsplan for gnr. 128 bnr. 76,77 m.fl. – Granhaugåsen», planID023726300. Avtalt utbyggingstakt for området gjelder ca. 55 boenheter i perioden 2018-2021. Som sikkerhet for ferdigstillelse av de anleggene som kommunen skal overta forplikter utbygger seg overfor kommunen å utstede en påkravsgaranti pålydende 950.000. 

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages.

Dokumenter:

Saksfremlegg.PDF

Protokoll vedtak.pdf

Utbyggingsavtale.PDF

Reguleringskart.pdf

Arkiv - gamle/utgåtte høringer